Articles

EFFECTIVE CLONAL MICROPROPAGATION OF MALUS SIEVERSII FROM SEEDS

L. Yerbolova S. Baizhumanova A. Rakhatkyzy K. Aubakirova Zh. Bakytzhanova S. Kazybayeva Zh. Kadirsizova N. Galiakparov