Articles

ALLELE FREQUENCY OF 19 SNPs IN THE KAZAKH POPULATION

N.S. Sikhayeva А.А. Iskakova А.М. Aitkulova Е.V. Zholdybayeva K.T. Momynaliev Е.М. Ramanculov

DEVELOPMENT PCR TEST FOR SPECIFIC IDENTIFICATION C. COLI, C. JEJUNI, C. FETUS

A.B. Shevtsov A.D. Kairzhanova G.D. Abisheva E.S. Shevtsova D.K. Kamalova A.S. Dzhailbekova T.B. Karibaev I.I. Sytnik A.E. Ahmetova K.K. Mukanov

PREPARATION OF RABBIT POLYCLONAL ANTIBODIES AGAINST GFP AND MCHERRY PROTEINS

A. Turgimbayeva M. Baltabekova A. Yelyubay A. Ibrayeva A. Mussakhmetov S. Abeldenov B. Khassenov