Articles

Phenotypic and Genotypic Characterisation of Clinical Isolates of Nosocomial Infections

I. S. Korotetskiy A. B. Jumagaziyeva S. V. Shilov Т. V. Kuznetsova Z. А. Iskakbayeva A. N. Myrzabayeva N.V. Korotetskaya A. I. Ilin O. N. Reva

The Study of Genetic Polymorphism of Fungal Pathogens Using iPBS Assays

O.N. Khapilina A.S. Turzhanova V.A. Shevtsov A.R. Tumenbaeva O.B. Raiser D.S. Tagimanova R.N. Kalendar

Crosstolerant Effect of Salt Priming and Viral Infection on Nicotiana Benthamiana

A. Dildabek B. Ilyasova Z. Stamgaliyeva A. Madirov A. S. Kassenova S. Zhangazin Zh. Massalimov A. Akbassova

Optimization of PCR Purification Using Silica-Coated Magnetic Beads

K.T. Berdimuratova A.O Amirgazin М.А. Kuibagarov V.B. Lutsay K.K. Mukanov A.B. Shevtsov