Articles

OBTAINING AND DETERMINATION OF IMMUNOGENIC PROPERTIES OF TRX-PD-1 RECOMBINANT PROTEIN

Zh. Adish K.N. Mukantaev K.A. Tursunov G.K. Kaukabayeva D.B. Kanaev Ye.M. Ramankulov K.K. Mukanov

OBTAINING RECOMBINANT EXTRACELLULAR FRAGMENTS OF GPR161 RECEPTOR

D.B. Kanaev K.K. Mukanov Zh. Adish L. Tokhtarova S. Zhumabekova B. Inirbay K.A. Tursunov Ye.M. Ramankulov K.N. Mukantayev

EFFECTS OF PLANT PREPARATIONS OF PURE SAPONINS AND METHOXYFLAVONOIDS ON THE EXPRESSION OF IMMUNE RESPONSE GENES

A.S. Turmagambetova A.P. Bogoyavlenskyi P.G. Alexyuk M.S. Alexyuk E.S. Omirtaeva N.S. Sokolova I.A. Zaitseva V.E. Berezin

DIAGNOSIS OF POTATO VIRUSES IN KAZAKHSTAN: MOLECULAR CHARACTERISATION OF ISOLATES

O.V. Karpova A.M. Alexandrova R.M. Nargilova R.V. Kryldakov E.M. Yekaterinskaya N.V. Romadanova S.V. Kushnarenko B.K. Iskakov

OBTAINING STRAIN-PRODUCER OF RECOMBINANT HEXON OF BOVINE ADENOVIRUS TYPE 3

K.N. Mukantayev K.A. Tursunov D.B. Kanayev L. Tokhtarova Ye. M. Ramankulov K. K. Mukanov