Articles

GENETIC VARIATIONS OF NUTRITION RELATED GENES AND FOOD PREFERENCES IN THE KAZAKHS OF KAZAKHSTAN

N. Sikhayeva Y. Talzhanov Zh Dzharmukanov A. Shevtsov E. Zholdybayeva R. Karabayeva V. Benberin M. Filipenko Y. Ramankulov

MLVA GENOTYPING OF B. ANTHRACIS IN THE FORMATION OF A COLLECTION OF REPRESENTATIVE STRAINS

T.B. Karibaev M.A. Berdikulov R.N. Kuspekov A.G. Tegzhanov D.A. Tokaeva A.S. Tashkenbaev T.B. Birzhanov Zh.Zh. Aitzhanov N.M. Zhumakhmet N. Ispullaev T.E. Kozhakhmetova F.E. Suraganova