Articles

Priming of Solanum Tuberosum in vitro plants with PVY-specific interfering RNAs activates anti-viral resistance

M. Sutula T. Khosnutdinova Yе. Zhakmanova G. Dolanbayeva X. Bogdanova Ye. Yessilbekova G. Komekova Zh. Kabatayeva