Articles

CRYOPRESERVATION OF PEAR MERISTEMATIC TISSUES

Т.Т. Turdiyev S.N. Frolov G.А. Madiyeva N.K. Rymkhanova I.Yu. Kovalchuk

MODIFICATION OF GENOME OF GRAPEVINE VIRUS A

D.A. Gritsenko N.D. Deryabina N.N. Galiakparov

DEVELOPMENT OF A PCR PROTOCOL FOR THE DETECTION OF HUMAN ENTEROVIRUSES BASED ON THE ANALYSIS OF THE 5'-NTR REGION AND IT’S USE IN MOLECULAR EPIDEMIOLOGY

D.K. Kamalova M.A. Kuybagarov A.B. Abeev V.B. Shvedyuk K.O. Balykbaev L.S. Kiyanbekova Z.T. Aushakhmetova A.B. Shevtsov

STUDY OF INFLUENCE OF BIOPREPARATE «MICROFIT» FOR THE CONDITION INTERNAL ORGANS OF LABORATORY RATS

K.D. Zakarya Z.S Sarmurzina R.T. Dospaeva G.N. Bissenova Z.T. Shulgau A.E. Gulyaev T.N. Krivoruchko B.B. Zhetpisbaev