[1]
N. Yerzhanova, I. Iskakova, G. Zauatbayeva, V. Keyer, and N. Sarina, “ISOLATION AND PURIFICATION OF PREGNANCY-ASSOCIATED GLYCOPROTEINS”, Eurasian Journal of Applied Biotechnology, no. 4, pp. 69–74, Oct. 2022.