THE USE OF MESORHIZOBIUM CICERI 2 TO INCREASE THE EFFICIENCY OF THE SYMBIOTIC SYSTEM OF CHICKPEA PLANTS

Main Article Content

Authors

B.R. Umarov

Institute of Genetics and Plant Experimental Biology of AS Ruz,  Yukori-yuz, Kibray region, Tashkentskaya oblast, 111226, Uzbekistan
Institute of Microbiology of AS Ruz, 7b A. Kadyri str., Tashkent, 100128, Uzbekistan

 

Kh.T. Yadgarov

Institute of Microbiology of AS Ruz, 7b A. Kadyri str., Tashkent, 100128, Uzbekistan

M.F. Abzalov

Institute of Microbiology of AS Ruz, 7b A. Kadyri str., Tashkent, 100128, Uzbekistan

M.G. Sagdieva

Institute of Genetics and Plant Experimental Biology of AS Ruz,  Yukori-yuz, Kibray region, Tashkentskaya oblast, 111226, Uzbekistan.

Abstract

The interaction of nodule bacteria with leguminous plants exhibits specificity, which is a characteristic that indicates that a nodule will form only beside the determined host plant. The most of specificity typical of in process evolution promoted leguminous mode rate widths. A study of nodule bacteria and chickpea plants sprouting on the territory of the Institute of Genetics and Plant Experimental Biology in Uzbekistan revealed data for the plants that enter into symbiosis with Mesorhizobium bacteria. 

In sterile conditions that microvegetation experience in greenhouse conditions, the symbiosis of the Mesorhizobium ciceri 2 nodule bacteria and chickpea plants and the formation of nodules on the root of the plant were studied. А in vegetation experience in containers has 10 L are received more results entering in symbiosis of the plant with nodule bacteria and arbuscular mycorrhizal fungus. The shaping of the symbiosis of the plant in the field with the microorganism was examined. The experiments in the natural conditions showed that, with the M. ciceri 2 strain, the size of the seeds on the plants increased an average of 10%, but, with the arbuscular mycorrhizal fungus, seed productivity increased an average of 40%, and the gain of the mass of 1,000 seeds was 20%. The gain of the biomass of the plants increased an average of 25%. These results suggest that the inoculation of chickpea seeds with microbiological preparations shape the symbiotic device and increase their productivity.

Keywords

Mesorhizobium ciceri, arbuscular mycorrhiza, nodulation, nitrogen fixation, seed productivity

Article Details

References

Kretovich V.L. Usvoenie i metabolizm azota u rasteni [Assimilation and Nitrogen Metabolism in plants]. Moscow, Nauka. Publ., 1987, 485 p.

Loyko N.G., Kryajevskih N.A., Suzina N.E., Demkina E.V., Muratova A.Yu., Turkovskaya O.V., Kozlova A.N., Galchenko B.F., El-Registan G.I. Pokoyashiesiya formi Sinorhizobium meliloti [Resting forms Sinorhizobium meliloti]. Microbiologiya – Microbiology, 2011, no. 4 (80), pp. 465-476.

Gridnev G.A., Bulyntsev S.V., Sergeev E.A. Istochniki hoziyaystvenno sennih priznakov dlya seleksiye nuta v usloviyah Tambovskoy oblasti [Sources of Commercially Valuable Traits for Breeding of chickpea in the Tambov Region]. Zernobobviye i krupyannie kulturu - Legumes and Groat Grops, 2012, no. 2, pp. 51-54.

Germantseva N.I. Nut – cultura zasushlivogo zemledeliy [The chick peas culture dry farming]. Saratov, Nauchnaya kniga Publ., 2011, 200 p.

Balashov V.V., Balashov A.V., Patrin I.I. Nut – zerno zdoroviya: Uchebno prakticheskaya posobiye [The chickpea seed health: Proc. Scient. Allowance]. Volgograd. Peremena. Publ., 2002, 87 p.

Shamseldeen A., Vinuesa P., H.Thierfelder and D.Werner. Rhizobium etli and Rhizobium gallicum nodulate Phaseolus vulgaris in Egyptian soils and display cultivar-dependent symbiotic efficiency. Symbiosis, 2005, vol. 38, pp. 145-161.

Hoagland D.R. and Arnon D.I. The water - culture method for growing plants without soil. California Agricultural Experiment Station Circular, 1950, vol. 347, pp. 1-32.

Vishnyakov M.A., Buravsev T.B., Bulinsev S.V. Metodicheskiye ukazaniya po izucheniyu kolleksiya mirovih geneticheskih resursov zernovih bobovih - VIR [Methodical instructions on study collection world genetic resource Legumes and Groat Grops – VIR]. Saint-Petersburg, OOO “Copi - R- Groop”. Publ., 2010, 141 p.

Posipanov G.S. Metod izucheniya biologicheskogo fiksatsiya azota vozduha [Methods of the study of biological nitrogen fixation of the air]. Moscow, Agropromizdat. Publ., 1991, 300 p.

Orlov V.P., Orlova I.F., Sherbina E.A. Metodika otsenka aktivnosti simbioticheskoy azotfiksatsiye seleksionnogo materiala zernobobovih kultur atsitilenivim metodom [Methods of assessing the activity of symbiotic nitrogen fixation of breeding material legumes by acetylene methods]. Oryol, ARRI LGC Publ., 1984, 16 p.

Ermakov A.I. Metodi biochimicheskih issledovaniy rasteniy [Methods of Biochemical Plant Research]. Leningrad, Kolos. Publ., 1972, 264 p.

Dospehov B.A. Planirovaniya polevogo opita i statistichiskaya obrabotka ego dannix [Planning of field experience and statistical processing of its data]. Moscow, Kolos. Publ., 1972, 300 p.

Schachtman D.P., Read R.J., Ayling S.M. Phosphorus Uptake by Plants: From Soil to Cell. Plant Physiol, 1998, vol. 116, pp. 447-453.

Lingerman R.G. Role of VAM Fungi in Biocontrol. Part I: Mycorrhizae and Plant Health. Role Micorrhizae in Biocontrol. St.Paul, APS Press, 1994, 345 p.

Bethlenfalvay G.J. Mycorrhizae and crop productivity: Mycorrhizae in sustainable agriculture, Madison, Amer. So. Agronomy Press, 1992, no. 54, pp. 1-28.

Kojemyakov A.P. Tikhonovich I.A. Ispolzovaniye inokulyantov bobovih preparatov kompleksnogo deystviya v selskom hozyaistve [The use of inoculation of legume preparation of the complex action in agricultures]. Dokladi Rossiyskoy Akademii selskokhozyaistvennoy nauk – Reports of the Russian Academy of Agricultural Sciences, 1998, no. 6, pp. 7-10.

Donskaya M.V., Naumkina T.S., Suvorova G.N., Vasilchikov A.G., Glazkov A.V. Ispolzovaniya mikrobiologicheskih preparatov dlya povisheniya effektivnosti simbioticheskih system nuta [Use of microbiological preparation for increase of efficacy of symbiotic systems of chick pea]. Zernobobviye i krupyannie kulturu - Legumes and Groat Crops, 2013, no. 3 (7), pp. 37-42.